Privacy en Cookie Statement

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  • Bezoekersgegevens: op de website van SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT spant zich in om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk in Europa te laten plaatsvinden. Indien persoonsgegevens buiten Europa worden verwerkt zal BEDRIJFS VSP zich inspannen om deze zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in landen waar een aan AVG gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Indien SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT de persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt, zal SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT hiervoor toestemming vragen aan Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service. Via deze cookies krijgt SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

 

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te delen.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marie-claire@sparkleofficesupport.nl. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT via marie-claire@sparkleofficesupport.nl.

www.sparklofficesupport.nl is een website van SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT is als volgt te bereiken:

Adres: H. Kamerlingh Onnesweg 60 te Bussum
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 64501752

E-mail adres: marie-claire@sparkleofficesupport.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT, verzoekt SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT je om zo snel mogelijk contact met SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT op te nemen via marie-claire@sparkleofficesupport.nl. SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

SPARKLE VIRTUAL OFFICE SUPPORT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Laatste update: 15 februari 2021